ที่รองรับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

อุปกรณ์แสดงผล

เสอร์เวอร์และตัวเก็บข้อมูล

อุปกรณ์แซทเทิลไลท์

อุปกรณ์ระบบเครือข่าย

พริ้นติ้งและภาพ

อุปกรณ์ชนิดพิเศษ